CÁC TIN TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh năm học 2014
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ CĐ, CĐ nghề lên Đại học Khoá 02 - năm 2014 (ĐHBK Hà Nội)
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ CĐ, CĐ nghề lên Đại học Khoá 02 - năm 2014 (ĐH Vinh)
Thông báo Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên Đại học Khoá 01 - năm 2013
Tuyển sinh nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề
AUTOCAD CƠ BẢN
Tuyển sinh lớp chuyên đề lập trình và giám sát hệ thống tự động SIEMEN
LIÊN KẾT WEBSITE
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Phòng đào tạo
Phòng Tuyển sinh
Phòng đào tạo
Phòng Tuyển sinh
THÔNG TIN TRUY CẬP
Online: 40
Tổng lượt: 11519516
Kế hoạch thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013

KẾ HOẠCH 

Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013

 

Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BLĐ-TB&XH ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề;

Căn cứ Công văn số 67/CĐN ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề TP. HCM;

Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch thực hiện tự  kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỰ KIỂM ĐỊNH:

- Khẳng định chất lượng đào tạo nghề của Trường CĐ nghề TP.HCM đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề, là một trong những trường dạy nghề được đầu tư trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thu thập và xử lý các minh chứng để chứng minh mức độ đạt chất lượng dạy nghề tại Trường CĐ nghề TP.HCM dựa trên cơ sở  đối chiếu, so sánh với các yêu cầu trong hệ thống tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề của Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

- Phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm cần cải thiện trong thời gian tới, tiến tới xây dựng trường đạt chuẩn cấp độ quốc tế. 

II. CÔNG CỤ TỰ KIỂM ĐỊNH:

- Sử dụng hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Áp dụng các phương pháp thu thập, phân tích và xử lý thông tin  minh chứng.

- Áp dụng các biểu mẫu, hướng dẫn gợi ý tìm minh chứng của Vụ kiểm định CLDN – TCDN.

- Sử dụng các văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến yêu cầu của từng chỉ số để tham chiếu.

- Máy ảnh, máy tính, máy photo…

- Sử dụng các kỹ năng thiết kế công cụ điều tra khảo sát để lượng hóa các thông tin thuộc dạng định tính.

III. QUY TRÌNH TỰ KIỂM ĐỊNH:

Quy trình thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013 cụ thể như sau:

- Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của phòng đào tạo và các phòng chuyên môn, các khoa và bộ môn trực thuộc trường; các đơn vị nghiên cứu, các trung tâm, phục vụ dạy nghề (gọi chung là đơn vị) trong toàn trường.

 - Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề.

 - Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lường dạy nghề và gởi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2013 cho Vụ kiểm định chất lượng dạy nghề.

IV. NHIỆM VỤ CHUNG:

1. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị trong trường.

- Thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề có liên quan; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

- Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của đơn vị và gửi Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của trường.

- Tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của đơn vị.

2. Thực hiện tự kiểm định chất lượng dạy nghề của Hội đồng kiểm định.

- Nghiên cứu báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của các đơn vị.

- Tổng hợp thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Kiểm tra thực tế, thu thập thêm thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Đối chiếu với hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, đánh giá, xác định mức độ đạt được của từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng dạy nghề; chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề.

- Viết dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường, gửi các đơn vị trong trường để lấy ý kiến.

- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề của trường.

V. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

Thời gian

Các hoạt động

Phụ trách

6/5 – 22/5/2013

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:

 

6/5/2013-22/5/2013

Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề

BGH, Tổ Kiểm định.

Xây dựng tiến độ thực hiện từ ngày 07/5 đến 30/8/2013.

Chuẩn bị đầy đủ các biểu mẫu đánh giá tiêu chuẩn

Trang bị đầy đủ các nguồn lực và phương tiện

22/5/2013

Các đơn vị  lên kế hoạch thực hiện tự kiểm định và gửi về Tổ kiểm định

Các đơn vị

23/5 – 15/7/2013

 THỰC HIỆN TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ

 

23/5 – 12/6/2013

Thu thập minh chứng

Các đơn vị được phân công trong mục IV.

Tổ Kiểm định

Xác định minh chứng phù hợp

Tổ chức điều tra khảo sát.

12/6 – 22/6/2013

Thống kê, tổng hợp số liệu.

Xử lý minh chứng.

22/6 – 30/6/2013

Tổ chức lưu trữ minh chứng lần 1.

01/7 – 12/7/2013

Các đơn vị viết báo cáo.

12/7 – 15/7/2013

Tổ Kiểm định nhận báo cáo của từng đơn vị

Tổ Kiểm định

15/7 – 30/8/2013

 THỰC HIỆN CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CLDN

 

15/7 – 30/7/2013

Tổng hợp báo cáo Tự kiểm định từ các báo cáo của các đơn vị (tổ Kiểm định) và lấy ý kiến của các đơn vị và ý kiến phản biện của chuyên gia .

Hội đồng kiểm định CLDN

 

30/7 – 07/8/2013

Kiểm tra và tổ chức lưu trữ minh chứng lần cuối.

Hoàn chỉnh báo cáo Tự kiểm định chất lượng chất lượng dạy nghề năm 2013.

15/8/2013

Giao nộp sản phẩm về Vụ kiểm định chất lượng dạy nghề  và tiếp tục ghi nhận ý kiến đánh giá của các đơn vị.

Tổ Kiểm định

VI. PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Phụ trách

1

Nguyễn Trần Nghĩa

Chủ tịch Hội đồng

Phụ trách chung

2

Lê Quốc Bình

P.Chủ tịch HĐ

Tiêu chí 1

3

Trần Thị Nữ

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 6

4

Hoàng Thị Thu Sương

Thư ký HĐ

Tiêu chí 4

5

Nguyễn Văn Thông

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

6

Đỗ Thanh Vân

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 2

7

Trần Kim Tuyền

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 3

8

Trần Tiến Đức

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 7

9

Nguyễn Thọ Chân

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 8

10

Hồng Thị Thanh Thủy

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 9

11

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 7

12

Nguyễn Thái Bình

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

13

Trần Triều Tôn

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

14

Phan Thị Đăng Thư

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

15

Trần Phương Nam

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

16

Huỳnh Công Thương

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

17

Nguyễn Thanh Xuân

Ủy viên HĐ

Tiêu chí 5

VII.TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

Căn cứ kế hoạch của trường các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tự kiểm định và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong đơn vị mình phụ trách.

Tổ trưởng tổ Kiểm định chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch. Theo dõi việc thực hiện tiến độ của các đơn vị và báo cáo kịp thời cho chủ tịch Hội đồng KĐCLDN về kết quả thực hiện kế hoạch đó.

Yêu cầu các đơn vị liên quan và tổ Kiểm định thực hiện khẩn trương, phối hợp nghiêm túc đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. 

Các tin khác
  Thông báo tạm ngưng cấp đơn NĐ 49  (8/10/2013)
  Thông tin hệ thống giao thông để đi đến trường  (8/10/2013)
  Quy trình hướng dẫn thực tập ngoài trường  (8/10/2013)
  Quy trình cấp phát giấy cho học sinh - sinh viên  (8/10/2013)
  Quy định về bảo lưu kết quả học tập và xóa tên học sinh - sinh viên  (8/10/2013)
  Quy chế học sinh - sinh viên  (8/10/2013)
  Nghị định miễn giảm học phí số 74 - 2013  (8/10/2013)
  Hướng dẫn liên hệ với các phòng chức năng, khoa của trường  (8/10/2013)
  NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ THANH TRA ĐÀO TẠO  (2/10/2013)
  NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TỔ KỸ THUẬT  (2/10/2013)
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 38 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM - ĐT: (08)38.438.720 -35.267.377 - 38.483.265 - Fax: (08) 38.435.537 .
Cơ sở 2 : 48/43 Đường Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức
Website: http://caodangnghehcm.edu.vn - Email: cdntphcm@vnn.vn