Kết quả tuyển sinh

DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2018 - 2019 - Trình độ: Trung cap (Đợt 2) [Download here]  
DANH SÁCH TỔNG HỢP THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM 2018 - 2019 - Trình độ: Cao đẳng (Đợt 2) [Download here]  
Danh sách tổng hợp thí sinh trúng tuyển năm 2018-2019 - Đợt 1 - Trình độ Cao đẳng. HSSV vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết chi tiết. - Danh sách Cao đẳng [download here]  
Danh sách tổng hợp thí sinh trúng tuyển năm 2018-2019 - Đợt 1 - Trình độ Trung cấp. HSSV vui lòng xem file đính kèm bên dưới để biết chi tiết. - Danh sách Trung cấp [download here]
Danh sách công nhận Học sinh - Sinh viên trúng tuyển (Đợt 3) Năm học 2016 - 2017: - Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Trung cấp nghề: [Download] - Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Trung cấp nghề - liên thông: [Download] - Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Trung cấp nghề - 18 tháng : [Download]
Danh sách công nhận Học sinh - Sinh viên trúng tuyển (Đợt 3) Năm học 2016 - 2017: - Danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ Cao đẳng nghề: [Download]
Danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2016-2017 - Đợt 1: Trình độ Trình độ Trung cấp nghề - Trung cấp nghề Liên thông - Trung cấp nghề (18 tháng)1: Danh sách trúng tuyển Trung cấp nghề: Download Danh sách trúng tuyển Trung cấp nghề - 18 tháng: Download Danh sách trúng tuyển Trung cấp nghề - Liên thông: Download
Page 1 of 2