Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

1. Phụ lục 06 - Mẫu phiếu đăng ký đánh giá KNNQG [Download here] 2. Mẫu tổng hợp - đăng ký đánh giá KNNQG - Dành cho tổ chức [Download here]  
Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I năm 2018 Từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018 Vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây: [Download here]
Page 1 of 4