Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghề và quan hệ doanh nghiệp

Danh sách người tham dự đến dự kiểm tra kiến thức, dự kiểm tra thực hành Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia I năm 2018 Từ ngày 27 tháng 08 đến ngày 30 tháng 8 năm 2018 Vui lòng xem danh sách chi tiết tại đây: [Download here]
Phiếu đăng ký tham gia ngày hội việc làm của doanh nghiệp [Download here]
Biểu mẫu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia: + Phiếu đăng ký tham dự đánh giá kỹ năng nghề quốc gia [Download here] + Điều kiện thi từ bậc 1 đến bậc 3 [Download here] + Giấy xác nhận số năm công tác [Download here]
Các bạn HSSV vui lòng download (tải) Mẫu Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp và Phiếu nhận xét thực tập của HSSV bên dưới: 1. Mẫu Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp [download here] 2. Mẫu Phiếu nhận xét thực tập của HSSV [download here]
Page 1 of 3