Giới thiệu Phòng Công tác học sinh - sinh viên

Số lượt xem 8415

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật và Nhà nước, các quy định của Bộ LĐTBXH và của địa phương trong công tác HSSV, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác HSSV và đảm bảo cho HSSV thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

- Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV.

- Phối hợp tốt với ĐTN Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác HSSV.

b. Nhiệm vụ:

1. Công tác hành chính:

- Phối hợp các Khoa, Phòng, Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH và của Trường. Sắp xếp, bố trí các lớp sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời trong thời gian đầu khoá học. Bàn giao các lớp sinh viên về các Khoa; cấp thẻ HSSV, thẻ BHYT, Bảo hiểm thân thể và thay đổi thẻ sinh viên đối với những trường hợp bị xử lý (ngừng tiến độ, học lại) hoặc phải chuyển lớp.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số …./QĐ-BLĐTBXH ngày …… của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là HSSV của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và HSSV thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu sinh viên với công an phường, xã để tìm nơi trọ học và đề nghị nhận xét đối với từng sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp HSSV và hướng dẫn HSSV đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của HSSV.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

- Phối hợp với Phòng Đào tạo để tổ chức Lễ Tốt nghiệp, Sơ kết, Tổng kết năm học và thực hiện công tác tuyển sinh. Cấp mã số SVHS, cấp thẻ SVHS. Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở tác phong của SVHS và giải quyết các vấn đề có liên quan đến SVHS tại trường. Liên hệ, hợp đồng gởi SVHS đi thực tập. Cập nhật và theo dõi số lượng SVHS tốt nghiệp có việc làm.

2. Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của sinh viên:

- Tổ chức, quản lý việc học tập của sinh viên như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học.

- Cấp giấy phép cho sinh viên nghỉ học từ 01 ngày đến 03 ngày thì kính chuyển Giảng viên bộ môn xem xét giải quyết, từ 04 ngày trở lên phải trình lên Ban giám hiệu xem xét; Kiểm tra HSSV thực hiện nội quy học đường.

- Triển khai thực hiện việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV ban hành kèm theo Quyết định 54/2008/QĐBLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và của trường.

- Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết định 26/2007/QĐBLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH và của trường.

- Tổ chức thực hiện “Sinh hoạt đầu khóa” vào đầu khoá học và đầu mỗi năm học. Sinh hoạt dưới cờ các nội dung liên quan đến sinh viên.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Quy định.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Tổ chức và quản lý tốt về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại ký túc xá của nhà trường.

3. Công tác y tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ:

- Phối hợp với Phòng HC-TC tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đề nghị Hiệu trưởng xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn TN, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức.

4. Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:

-Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở và nơi HSSV tạm trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết các vụ liên quan đến HSSV.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, ...

- Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho HSSV.

- Tổ chức triển khai thực hiện “lần vết” theo qui định của Bộ LĐTBXH.

- Lập hồ sơ tham mưu cho hội đồng kỷ luật Nhà trường trong công tác xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt; là thành viên Hội đồng kỷ luật, ra quyết định xử lý HSSV vi phạm quy chế, cho thôi học, xóa tên, dừng học, tiếp nhận lại.

- Chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên theo học kỳ và theo năm học.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với HSSV về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến HSSV.

- Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Định kỳ tổ chức Hội nghị nhà tuyển dụng tiếp xúc với SVHS

- Đề xuất xét miễn giảm học phí, xét cấp học bổng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng phụ trách.

- Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) Phòng CTHSSV thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết một số công văn giấy tờ sau: Giấy mời SVHS, Thư mời phụ huynh, giới thiệu sinh viên vay vốn theo quy định và các loại văn bản khác trong phạm vi ký thừa lệnh được qui định tại “Quy chế công tác văn thư lưu trữ” của trường. Ký tắt các văn bản hành chính thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

        - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV của Trường và các Hội đồng tư vấn khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

È

STT

Họ và tên

Chức vụ

Hình ảnh

   1.  

CN. Nguyễn Thị Hoà

Trưởng phòng

   2.

ThS. Trần Thị Kiều Trang

Phó trưởng phòng

    3.  

ThS. Đặng Khúc Hoàng Thi

Nhân viên

    4.  

ThS. Lý Siều Hải

Nhân viên

 5.

CN. Ngô Thị Mỹ Chi

Nhân viên

6.

ThS. Trần Thị Phương Dung Nhân viên

7.

CN. Trần Thị Thu Hiền Nhân viên  

8.

CN. Phạm Thị Hồng Huệ Nhân viên  

 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 CN. Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng 

 - Điện thoại: 0902.886.025 

 - Hotline: 02837204214

 - Email: phong-cthssv@cdntphcm.edu.vn 

 - Địa chỉ:

   + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

   + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh