Giới thiệu Phòng Đảm bảo chất lượng - khảo thí

Số lượt xem 7268

1. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

a. Chức năng:

- Tham mưu đề xuất cho BGH các biện pháp tổ chức triển khai, quản lý công tác đảm bảo chất lượng và công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề trong nhà trường.
- Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và công tác tự thanh tra, kiểm tra.

b. Nhiệm vụ:

1. Công tác Đảm bảo chất lượng:

- Tổ chức xây dựng và trình BGH ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Tổng cục Dạy nghề.
- Tham mưu cho BGH về chiến lược và chính sách chất lượng của trường, cùng các phòng, khoa liên quan xây dựng các quy trình đánh giá giảng viên, kiểm soát hoạt động giảng dạy; làm đầu mối chỉ đạo xây dựng, phối hợp với các phòng, khoa thực hiện các kế hoạch khắc phục, đảm bảo và nâng cao chất lượng dạy nghề của Trường.
- Tổ chức tập huấn và tư vấn cho các đơn vị trong Trường các nội dung và các biện pháp thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng do nhà nước ban hành.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng cơ sở dạy nghề và kiểm định chương trình đào tạo.
- Nghiên cứu các tiêu chí và phối hợp cùng các phòng khoa xây dựng quy trình thực hiện công việc và các công cụ đánh giá: các mẫu phiếu điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm, doanh nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, nâng cao hiệu quả dạy và học, hình thức và phương pháp tổ chức đào tạo.
- Xây dựng quy trình, kế hoạch điều tra, khảo sát. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát lấy ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm, doanh nghiệp về chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy của giáo viên, nâng cao hiệu quả dạy và học, hình thức và phương pháp tổ chức đào tạo. Tổng hợp, thống kê đề xuất giải pháp và báo cáo phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng.
- Tổ chức lưu trữ minh chứng và cập nhật cơ sở dữ liệu về các hoạt động của trường để phục vụ công tác kiểm định.
- Tham gia các đề án, dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực Đảm bảo chất lượng của Trường; Phối hợp, liên kết với các trường trong và ngoài nước để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng dạy nghề.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về kiểm định do Hội đồng kiểm định của trường giao.
- Giám sát các hoạt động dạy nghề về công tác giảng dạy, cung cấp trang thiết bị, vật tư cho các khoa theo đúng qui trình của trường và qui định của pháp luật và kiểm định chất lượng.
- Thực hiện công tác của Ban chấm thi tốt nghiệp theo sự phân công của Hội đồng thi tốt nghiệp của Trường đảm bảo tính khách quan và chính xác.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách.

2. Công tác tự thanh tra, kiểm tra:

-Xây dựng kế hoạch thanh tra - kiểm tra toàn bộ hoạt động của nhà trường về công tác đào tạo cũng như các hoạt động quản lý quá trình đào tạo tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo.
- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Tổ môn, Trung tâm thực hiện hoạt động tự thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được duyệt, báo cáo kết quả và đề xuất với BGH những nội dung cần điều chỉnh sau mỗi đợt tự thanh, kiểm tra.
- Thanh tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nếu có đơn khiếu tố, khiếu nại của học sinh, sinh viên và giáo viên về công tác đào tạo.
- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế giảng dạy của Giảng viên, thực hiên nội quy của Học sinh Sinh viên.
- Tiếp nhận và trình BGH giải quyết kịp thời những khiếu nại của cán bộ công chức, sinh viên về công tác đào tạo của Nhà trường.
- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, kiểm tra kết thúc mô đun, môn học.
- Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, đào tạo, văn bằng, chứng chỉ trong phạm vi quản lý của nhà trường.
- Báo cáo công tác tự thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề của trường cho Sở Lao động Thương binh Xã hội TP. HCM theo định kỳ sáu tháng, một năm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng phụ trách. 

3. Tổ chức hoạt động khảo thí trong công tác đào tạo của trường:

 - Xây dựng quy trình công tác khảo thí đúng quy định của Trường Cao đẳng, đáp ứng yêu cầu chung của ngành, phù hợp với đặc thù của nhà trường nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

- Căn cứ các quy định của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, các quy định của Trường, tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh, xây dựng và trình Ban giám hiệu ban hành các văn bản về công tác khảo thí; yêu cầu các Khoa, các đơn vị thực hiện nghiêm túc về công tác thi, kiểm tra đối với các trình độ và các loại hình đào tạo.

- Phối hợp với phòng Đào tạo ban hành và kiểm tra việc thực hiện các quy định cụ thể về kiểm tra kết thúc môn học, học phần, thi tốt nghiệp.

- Tổ chức giám sát việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc môn học, học phần và thi tốt nghiệp.

- Phối hợp với phòng Đào tạo và Khoa xây dựng quy trình kiểm tra, thi hết học phần, thi tốt nghiệp.

- Quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi tốt nghiệp. (Sau khi hồi phách, lên bảng điểm xong, chuyển bài thi học phần, thi tốt nghiệp lưu tại các Khoa).

- Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác học sinh sinh viên định kỳ tổ chức xét học sinh, sinh viên đủ điều kiện lên lớp và thi tốt nghiệp, buộc thôi học học sinh, sinh viên các trình độ đào tạo của trường theo đúng quy định.

- Thực hiện tổng hợp và báo cáo định kỳ về công tác thi, kết quả các kỳ thi, đánh giá chất lượng đào tạo cho Ban giám hiệu và yêu cầu của nhà trường.

- Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ, công văn liên quan đến công tác khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách.

2. ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT Họ và tên Chức vụ Hình ảnh
1.  ThS. Nguyễn Thị Hồng Trưởng phòng
2.  ThS. Nguyễn Công Toàn  Nhân viên
3.  CN. Nguyễn Thị Duyên  Nhân viên
4.  CN. Vũ Thị Hoa  Nhân viên
5. CN. Nguyễn Thị Bích Vân  Nhân viên   
6. CN. Hoàng Hồng Hảo Nhân viên

 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

  • Kế hoạch và kết quả báo cáo tự đánh giá hằng năm:

- Năm 2019: Kế hoạch KĐCL GDNN; Báo cáo kết quả tự KĐCL GDNN

- Năm 2018: Kế hoạch KĐCL GDNN; Báo cáo kết quả tự KĐCL GDNN

- Năm 2017: Báo cáo kết quả tự KĐCL GDNN

  • Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020 [Xem tại đây]
  • Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại, trình độ Cao đẳng năm 2020 [Xem tại đây]
  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp [Xem tại đây]
  • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo nghề Cắt gọt kim loại, trình độ Cao đẳng [Xem tại đây]

4. QUY TRÌNH, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG, CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG, KẾ HOẠCH CẢI TIẾN NĂM HỌC 2023-2024

* Kế hoạch duy trì cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng, mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

Kế hoạch duy trì, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2023-2024 [Xem tại đây]

* Quyết định ban hành chính sách , mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng

Quyết định ban hành chính sách chất lượng Trường giai đoạn 2023-2028 [Xem tại đây]

Quyết định ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2023-2024 [Xem tại đây]

* Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng các Khoa

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Điện- Điện lạnh [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Cơ khí chế tạo [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Cơ khí ô tô [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Công nghệ thực phẩm [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Công nghệ thông tin [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Điện tử điều khiển tự động [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Kinh tế [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng khoa Sư phạm giáo dục nghề nghiệp [Xem tại đây]

* Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng các Phòng và Trung tâm

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Công tác Học sinh Sinh viên [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Đào tạo [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Đảm bảo chất lượng - Khảo thí [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Hành chính - Tổ chức [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Tài chính - Kế toán [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng phòng Quản trị thiết bị [Xem tại đây]

Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trung tâm Tuyển sinh- ĐTTX [Xem tại đây]

* Tên quy trình trong hệ thống đảm bảo chất lượng 

Tên quy trình trong hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh [Xem tại đây]

5. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  ThS. Nguyễn Thị Hồng - Trưởng phòng

 - Điện thoại: 0986.943.862

  - Email: phong-dbcl@cdntphcm.edu.vn 

  - Địa chỉ:

    + Cơ sở 1: 235 Hoàng Sa, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

    + Cơ sở 2: 19A Đường 17, phường Linh Chiểu, Tp.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Cơ sở 1: 235 đường Hoàng Sa, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại:(028) 38 483 265

Cơ sở 2: 19A, Đường 17, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 37.225.782

HOTLINE & ZALO: 0924116266 Email: hcmvc@cdntphcm.edu.vn

Tuyển sinh